Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 14.11.2018 06:13:33 

Monografie

Vitajte na stránke brindza-genealogy.wbl.sk v sekcii Monografie

Úpravu tohto bloku zahájite dvojklikom...

 
        Prehľad základnej genealogickej literatúry:
 
 
 
ACSÁDY, I.: Széchy Mária 1610­1679. Budapest 1888.
ALAPI, Gy.:  Komárom vármegye nemes családjai. Komárom 1911. 3O8 s.
ÁLDÁSY, A. – CZOBOR, A.: A Magyar nemzeti múzeum könyvtárának czímereslevelei III­VIII. Budapest,
Áldásy J. 1937­1942.
ANDRÁSSY, Gy.:  Magyarország címeres könyve. (Liber armorum Hungariae.) Budapest 1913. 144 s., 181 tb.
BAKÁCS, I.: Hont vármegye Mohács elött. Budapest, Akadémiai kiadó 1971. 477 s.
BALOGH, Gy.:  Vas vármegye nemes családjai. Szombathely 1894. 304 s.
BARNA, M.:  Magyarország nemes családjainak genealógiája. (Néhai  melléthei Barna Mihály m.k. kincstári
föügyész genealógiai gyüjteménye.) I. Rész A­K. Bécs, 1894. 24 s.
BENKÓ, I.: A dubraviczai Dubraviczky­család a XVI­ik században.  Turul 1912, s. 145­170.
BENKÓ, I.:  Nemes családok Nagykörösön. Nagykörös 1908.
BEŇKO, J.:  Osídlenie severného Slovenska. Košice, Východoslov. vydavateľstvo 1985. 316 s.
BERWALDSZKY, K.: Nemes levelek a szepesi káptalan levéltárában.  Turul, 31, 1913, s. 136­137.
BONCZ, ö.: A szentgyörgyvölgyi Bakács­család.  Turul 1899, s. 1­21.
BOTTO, J.: Ján Francisci. Rimavská Sobota 1922.
BRÁZ, B.: Anagycsepcsényi és muthnai Vladár család története. Turócz Szent Márton 1907.
CSERGHEÖ, G.: Magyar czímereskönyv a XVII. Századból. Turul, 3, 1885, obr. príl. č. 5.
CSOMA, J.:  Abauj­Torna egyesült  vármegyék monographiája I. Abauj­Torna vármegye nemes családjai. Kassa
1897. 672 s.
CSOMA, J.: Mohácsi vész elötti czimerlevelek nyomai. Mohácsi vész elötti eredeti armálisok.  Turul, 24, 1906,
s. 13­25.
CSOMA, J.: Az olasz renaissance a magyar heraldikában.  Turul, 10, 1892, s. 157­165.
CSOMA, J.: A sphragistika az országos kiállításon.  Turul, 4, 1886, s. 38­41.
CSOMA, J.: A XVI. századi magyar heraldika. Turul 1904, s. 57­64.
DETRICH, P.E. de: Documents relating to Beucha­Hauch­Polko and their Descendants 1230­1480 A.D. London
1975. 83 s., 29 s.príl.
DETRICH, P.E. de: Gentilitium familiae Detrich de Detrichova Ves alias Baňadiková (Comitatus Liptoviensis)
1230­1975. London 1976. 20 s.
ENCYKLOPÉDIA Slovenska I­VI. Bratislava,Veda  1977­1982.
ERNYEY, J.: Morvaország magyar urai.  Turul, 39, 1925, s. 6­15.
FEDERMAYER, F.: Lexikón erbov šľachty na Slovensku I. Trenčianska stolica. Bratislava, Hajko et Hajková
2000. 332 s.
F(ejérpataky) L(ászló): A gyöngyösi czimeres album.  Turul 1888, s. 175­178.
FEJÉRPATAKY, L.: Magyar czimeres emlékek I. Budapest, MTA 1901. 86 s.
FEKETE NAGY, A.: Trencsén vármegye. Budapest, MTA 1941. 415 s.
FELLEGIHO zbierka erbov v Liptovskom múzeu v Ružomberku.
FORGON, M.: Gömör­Kishont vármegye nemes családai I­II. Kolozsvár, Gámán J. 1909. 336 s., 368 s.
FRIWALDSZKY, ?.: A Friwaldszky családfa Nagy Ivánnál. In: Turul 1997, č. 3­4, s. 109­113.
GERÖ, J.: A királyi könyvek az I. Ferencz József és IV. Károly király által 1867­töl 1918­ig adományozott
nemességek, fönemességek, elönevek és czímerek jegyzéke. Budapest 1940. 239 s.
GERÖ, J.:  A M. kir. belügyminiszter által igazolt nemsek 1867­1937. Budapest 1938. 406 s.
GHYCZY, P.: Nagyjeszeni Jeszenszky István czimeres emlékalbuma 1593­1620.  Turul, 27, 1909, s. 123­127.
GRITZNER, M. – HILDEBRANDT, Ad., M.: Wappenalbum der gräflichen Familien Deutschlands und
Oesterreich­Ungarns etc. II­IV. Leipzig 1887­1890.
HALAŠA, A.: Zemianske rodiny z Trenčianskej. In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, 13, 1908, s.
35­43.
HAMPEL, J.: A Magyar nemzeti múzeum érem és régiségosztály gyarapodása. In: Archaeológiai értesitö, ú.f., 8,
1888, s. 175­178.
HORÁNSZKY, P.: Adatok liptóvármegyei családok történetéhez. Budapest, Fodor A. 1941. 17 s.
HORÁNSZKY, P.: A benedekfalvi Detrich család leszármazása 1230­tól. Budapest 1934. 7 s., 3 príl.
HORÁNSZKY, P.: A benedekfalvi Luby család  leszármazása 1230­tól. Budapest 1936. 19 s., 5 príl.
HORÁNSZKY, P.: A liptószentiványi Szent Ivany család leszármazása. Budapest, Fodor A. 1940. 5 tb.
HORÁNSZKY, P.: A liptó vármegye által az 1790­1843. évi nemességigazoló jegyzékek. Budapest 1940.
HORÁNSZKY, P.: Liptó vármegye nemes családai I. Füzet A­D. Budapest 1942. 84 s.
HORVÁTH, P.: Erby šľachtických rodín z Turca od Jána Kováča. Vlastivedný časopis, 3O, 1981, č.2, s. 92­93.HORVÁTH, P.: Trenčín v období novoveku (1526­1848). In: Trenčín. Vlastivedná monografia I. Zost.: Šišmiš,
M. Bratislava, Alfa 1993, s. 73­127.
HORVÁTH, S.: A Lipthay családokról.  Turul, 23, 1905, s. 136­138.
HÚŠČAVA, A.: K problému pôvodu Jána Literáta z Madočian. In: Historica Slovaca , 3­4, 1945­1946, s. 120­
146.
HÚŠČAVA, A.: K problému založenia františkánskeho kláštora a kostola v Okoličnom. In: Historica Slovaca,
1.2, 1940­1941, s. 186­211,
HÚŠČAVA, A.: Zemianska rodina z Okoličného. (Historicko­genealogická štúdia do konca 15. storočia.) In:
Historický sborník, 1, 1943, č. 2, s. 65­89, príl. gen. tb.
HUČKO, J.: Gašpar Fejérpataky­Belopotocký. (Život a dielo.) Bratislava, SAV 1965. 197 s.
HÝROŠ, Š. N.: Zámok Lykava a jeho páni, poťahom na državie Lyptov a okolie. Martin 1876. 551 s.
ILLÉSSY, J. – PETTKÓ, B.: A királyi könyvek. Budapest 1895. 288 s.
IPOLYI, A.:  Bedegi Nyáry Krisztina 1604­1641. Budapest 1887.
JEDLICSKA, P.: Kiskárpáti emlékek I­II. Budapest 1882, Eger 1891.
JESZENSZKY, L.: Járdáni Temérdek András ivadékai. ( A nagyrákói Rakovszky, nagyrákói Feja, kisjeszeni
Jeszenszky, kisjeszeni Pavlovics és kisjeszeni Jámbor családok.)  Turul, 32, 1914, s. 57­64.
KADICH, H. – BLAŽEK, C.: Der mährische Adel. Nürnberg 1899. 
KAHOUN, K.: Stavebný vývoj vinohradníckych miest na západnom Slovensku. Pamiatky a múzeá, 7, 1958, č.
3, s. 105­118.
KEMPELEN, B.: Magyar förangu családok. Budapest 1931. 272 s.
KEMPELEN, B.: Magyar nemes családok I­XI. Budapest, Grill K. 1911­1932.
KEMPELEN, B.: Magyar nemsi almanach. Az  1867­1909­ben magyar nemességre, bárói, grófi és herczegi
méltóságra emelt családok. Budapest 1910. 149 s.
KEMPELEN, B.: Magyar nemesi családkönyv I, zoš. 1. Budapest 1927. 88 s.
KLEIN, B.: Zemianstvo Liptova a jeho slovesnosť. In: Slovenské pohľady 1924.
KLEIN­TESNOSKALSKÝ,  B.:  Oppidum Hybe ….
KOČIŠ, J.: Bytčianky zámok. Martin, Osveta 1974.
KOČIŠ, J. a kol.: Štátny archív v Banskej Bystrici pobočka v Bytči. Sprievodca po archívnych fondoch II.
Bratislava, SAS 1965. 205 s.
KOČIŠ, J. a kol.: Štátny archív v Bytči. Sprievodca po archívnych fondoch. Bratislava, SAS 1959.
KOLLÁNYI, F.: Esztergomi kanonokok 1100­1900. Esztergom, Buzárovits G. 1900. 547 s.
KÖSZEGHI, S.: Nemes családok Pest vármegyében. Budapest 1899. 447 s.
KRÁL, A.: Der Adel von Böhmen, Mähren und Schlesien. Prag 1904. 311 s.
KUBÍNYI, F. – M.:  A felsö­kubíni Kubínyi család története I­II. Budapest 1901, 1906.
KUBÍNYI, M.: Az árvai várkápolna sirboltjai. Turul, 19, 1901, s. 118­122.
KUBÍNYI, M.: Egy XVI. és XVII. Századi magyar czimer­album. Turul, 1888, s. 20­26.
KUBÍNYI, M.: Thurzó György. Budapest 1876.
KUBÍNYI, M.: Thurzó Imre. Budapest 1888.
KÜRTI, J.: Nemecká Ľupča a jej archív. In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, 1932, 87­98.
LEHOTSKÁ, D.: Bratislavská mestská rada v 18. storočí  a Slováci. In: Zborník FF UK – Historica, 29­30,
1978­1979, s. 127­165.
LEHOTSKÁ, D.:  Jelšavské rodiny vo svetle najstaršej mestskej knihy. In: Zborník FF UK – Historica, 24,
1973, s. 169­201.
LENDVAI, M.: Temes vármegye nemes családjai I­III. Budapest­Temesvár 1896­1905.
MAGYAR nemzetségi zsebkönyv I,1, II,1. Budapest 1888, 1905.
MAGYARORSZÁG vármegyei és városai. Bars vármegye. Budapest, Apollo b.r. 568 s.
MAGYARORSZÁG  vármegyei és városai. Bihar vármegye. Budapest, Apollo, b.r. 684 s.
MAGYARORSZÁG  vármegyei és városai. Esztergom vármegye. Budapest, OMT b.r. 471 s.
MAGYARORSZÁG  vármegyei és városai. Gömör­Kishont vármegye. Budapest, Apollo b.r. 677 s.
MAGYARORSZÁG  vármegyei és városai. Heves vármegye, Budapest, OMT b.r. 699 s.
MAGYARORSZÁG  vármegyei és városai. Hont vármegye. Budapest, OMT b.r. 490 s.
MAGYARORSZÁG  vármegyei és városai. Komárom vármegye. Budapest, OMT b.r. 600 s.
MAGYARORSZÁG  vármegyei és városai. Nógrád vármegye. Budapest, OMT b.r. 748 s.
MAGYARORSZÁG  vármegyei és városai. Nyitra vármegye. Budapest, Apollo b.r. 736 s.
NAGYARORSZÁG  vármegyei és városai. Pest­Pilis­Solt­Kiskun vármegye. Budapest, OMT b.r. 491 s.
MAGYARORSZÁG  vármegyei és városai. Pozsony vármegye. Budapest, Apollo b.r. 754 s.
MAGYARORSZÁG  vármegyei és városai. Somogy vármegye. Budapest, OMT b.r. 655 s.
MAGYARORSZÁG  vármegyei és városai. Szabolcs vármegye. Budapest, Apollo b.r. 574 s.MAGYARORSZÁG  vármegyei és városai.  Szatmár vármegye, Szatmár­Németi szabad királyi város.
Budapest, OMT b.r. 636 s.
MAGYARORSZÁG  vármegyei és városai. Temes vármegye. Budapest, OMT b.r. 463 s.
MAGYARORSZÁG  vármegyei és városai. Torontál vármegye. Budapest, Apollo b.r. 632 s.
MAGYARORSZÁG  vármegyei és városai. Vas vármegye. Budapest, Apollo b.r. 622 s.
MAGYARORSZÁG  vármegyei és városai. Zemplén vármegye. Budapest, Apollo b.r. 567 s.
A MAGYAR történeti társulat.  Turul, 1, 1883, s. 103­104.
MAJLÁTH, B.: Családtörténeti tanulmányok 1526. évig.  Turul, 9, 1891, s. 78­85, 133­140, 161­171.
MAJLÁTH, B.: A Keresztúriak. (A Szentkereszti, Leustách, Mothkó, Ipócsházi, Czin és Andaházy családok.)
Turul, 16, 1898, s. 126­143.
MAJLÁTH, B.: Liptómegyei törzsökös családok.  Turul, 8, 1890, s. 1­24, 54­63, 97­111, 200­207.
MAJLÁTH, B.:  A thuriki és komjáthnai Thuránszky család 1240­1526.  Turul, 18, 1900, s. 66­74.
MAJLÁTH, B.: A turócz­divéki és nagy­palugyai Platthy család története 1260­tól 1526­ig.  Turul, 17, 1899, s.
49­57.
MAJLÁTH, B.: Zemche ivadékai. (A csemiczei Csemiczky és benyiczei Benyiczky család.)  Turul, 17, 1899, s.
21­28.
MAKAY, D.: A dráveczi és vinnai Draveczky család.  Turul, 18, 1900, s. 75­82.
MAKAY, D.: Két régi család. I. A liptó­szentandrási báró és nemes Andreánszky család. II. A mike­pércsi
Pérchy család.  Turul, 5, 1887, s. 121­130.
MÁLYUSZ, E. – BORSA, I.: A Szent­Iványi család levéltára 1230­1525. Budapest, Akadémiai kiadó 1988. 93
s.
MÁRKI, S.: Arad vármegye és Arad szabad királyi város története II/2. Arad 1895. 911 s.
MATTYASOVSZKY, L.: Liptói címerek. Rkp. z roku 1918 v Liptovskom múzeu v Ružomberku.
MEDZIHRADSZKY, A.G.: 55 címerov zemianskych famílií oravských pre národné slovenské Muzeum v Turč.
Sv. Martine dla hodnoverných prameňov a zodpovedne pravidlám heraldickým nastienil a krátkym
genealogickým osvetlením opatril v Medzihradnom roku 1903. Rkp. v Matici slovenskej v Martine.
MELIÓRISZ, B.: A  Meliórisz család.  Turul, 14, 1896, s. 121­124.
MERAVIGLIA­CRIVELLI: Der böhmische Adel. Nürnberg 1886.
MOYŠ, L.A.: Kronika rodu Moyš. Bratislava 1937, 2. Vyd. 1944. Cyklostyl. 14 s. gen. tb. v Slovenskom
národnom archíve v Bratislave, fond Šrobár.
NAGY, I.: Lubellei és kisfaludi Lipthay család nemzékrende és oklevelei. Pest 1858. 88 s., 16 s. príl.
NAGY, I.: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal I­XIII. Pest, Friebeisz I. 1857­1868.
NÁRODNÉ  noviny z 29. Decembra 1887.
NEMESI  évkönyv I­XIII. Budapest 1923­1935.
NÉMETHY, L.: Adalék a magyar czímeres könyvekhez.  Turul, 3, 1885, s. 131­134.
NOVÁK, J.: Erby turčianskych rodov. In: Kmetianum, 5, 1979, s. 69­100.
NOVÁK, J.: Rodové erby na Slovensku I. Kubínyiho zbierka pečatí. Martin, Osveta 1980. 373 s.
NOVÁK, J.: Rodové erby na Slovensku II. Peťkova zbierka pečatí. Martin, Osveta 1986. 220 s.
NYÁRY, A.: A heraldika vezérfonala. Budapest, MTA 1886. 291 s.
NYULÁSZINÉ  STRAUB, E.: Öt évszázad címerei a Magyar országos levéltár címerlevelein. Budapest,
Corvina 1987. 303 s.
OKÁL, M.: Martin Rakovský. Zobrané spisy. Bratislava, SAV 1974.
OKÁL, M.: Rozmach rodu Rakovských v XVI. storočí. (Genealogiská štúdia prvých piatich  generácií.) In:
Zborník FF UK – Historica, 18, 1967, s. 77­107.
OKÁL, M.: Život a dielo Martina Rakovského. Martin, MS 1979.
OROSZ, E.: Heves­ és volt Külsö­Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger 1906. 347 s.
ÖTVÖS, P.: Illésházy István az emigrációban. Levelek a ,, bujdozás,, idejéböl. Századok, 117, 1983, s. 609­625.
PALKO, F.: Usporiadanie a inventarizácia rodinného archívu Buoc­Cseper Dolina. Diplomová práca. Bratislava,
FF UK 1960. 97 s.
PALLAS  nagy lexikona XI.
PAŠTÉKA, J. a kol.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava, Lúč 2000. 775 s.
PILNÁČEK, J.: Staromoravští rodové. Viedeň 1930.
PLATTHY, P.: Nagypalugyai és turóczdivéki Platthy nemzetség. Selyp 1939, 2 s., 1 tb.
PLATTHYOVÁ, J.: Vznik a vývoj rodiny Platthyovcov. Diplomová práca. Bratislava, FF UK 1972. 78 s., príl.
gen. tb.
POLLA, B.: Archív slob. kráľ. privilegovaného mestečka Slovenskej Ľupče. In: Sborník Matice slovenskej, 18,
1940, s. 267­269.
POLLA, B.: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany). Bratislava, SAV 1962. 194 s., 18 tb. príl.PROKOPP, Gy.: Palásthy Mihály és Gábor az egri  Törökök börtönében.  Levéltári szemle, 30, 1980, č. 3, s.
481­489.
REICHENAUER, C. – CSERGHEÖ, G. –  BÁRCZAY, O.: Adel von Siebenbürgen.  Nürnberg 1898.
REXA, D. Az árvavármegyei levéltár czimerpecsétei.  Turul, 30, 1912, s. 181­184.
REZIK, J. – MATTHAEIDES, S.: Gymnaziológia, dejiny gymnázií na Slovensku. Bratislava, SPN 1971. 614 s. 
R. KISS, I.: Természetes ábrázolás az 1526. év elötti magyar czímerekben.  Turul, 21, 1903, s. 49­56.
SCHEMATISMUS almae dioecesis Scepusiensis pro anno a Christo nato MDCCCXCV, ab erecta sede
episcopali 119. Szepes­Váralja 1895. 194 s.
SCHNEIDER, M.: Trencsén megye 1725­1732. évi  nemességvizsgálatai. Szombathely 1938.
A  SIEBMACHER­féle magyar czímeresgyüjtemény­böl.  Turul, 6, 1888, s. 142­143.
A  SIEBMACHER­féle nagy czimergyüjtemény.  Turul, 4, 1886, s. 143­144.
SIEBMACHER, J. – CSERGHEÖ,G.: Wappenbuch des Adels von Ungarn sammt den Nebenländern der St.
Stephans Krone. Nürnberg, Bauer und Raspe 1885­1892. 741 s., 504 tb.
SIEBMACHER, J. – CSERGHEÖ, G.: Wappenbuch des Adels von Ungarn sammt den Nebenländern der St.
Stephans Krone. Supplementband. Anhang. Nürnberg, Bauer und Raspe 1894. 140 s., 102 tb.
SIEBMACHER, J. – WITTING, J.B.: Der niederösterreichische Landständische Adel II. Nürnberg 1918.
SLIVKA, M. – BOROŠ, M. – HRBEK, R.: Dejiny Horného Liptova. Liptovský Mikuláš, MsNV Liptovský
Hrádok a Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku 1969. 323 s.
SLOVENSKÁ  encyklopédia I­VI. Bratislava, Veda  1977­1982.
SLOVENSKÝ  biografický slovník  I­VI. Martin, Matica slovenská 1986­1994.
SPIESZ, A.: Liptovské zemianstvo v čase urbárskej regulácie Márie Terézie. In: Liptov IX, s. 151­157.
SUCHÝ, M.: Dejiny Levoče I. Košice, Východoslov. vydavateľstvo 1974. 4O1 s.
SZLUHA, M.: Liptó vármegye nemes családjai. Budapest, Heraldikai kiadó 2000. 800 s.
ŠIKURA, J.: Miestopisné dejiny Turca. Bratislava, SAVU 1944. 162 s., 3 mapové príl.
ŠIKURA, J.: Revízia zemianstva v Turci. In: Sborník Matice slovenskej, 20, 1942, č. 1­2, s. 3­15.
ŠTRPKA, M.: Bratislavská vetva rodu Palugyay. (Veľkoobchod s vínom.) Diplomová práca. Bratislava, FF UK
1991. 71 s., 10 obr. príl.
ŠULEK, M.: Memorabilia. Rkp. uložený v Matici slovenskej, v Archíve literatúry a umenia v Martine.
TÓTH, S.: Sáros vármegye monographiája I. Budapest, Sáros vm. 1909. 489 s.
UHORSKAI, P. a kol.: Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 1, 2. Liptovský Mikuláš, Tranoscius 1997.
ULIČNÝ, F.: Osídlenie Liptova do konca  16. storočia  (1. časť). In: Liptov, 7, 1982, s. 39­90. (2. časť). In:
Liptov, 8, 1985, s. 133­208. (3. časť). In:  Liptov, 9, 1987, s. 61­149.
VANTUCH, A.: Martin  Szentiványi – príspevok k jeho životu a dielu. Historický časopis, 27, 1979, č. 4, s. 533­
552.
VARJÚ, E.:  Czimeres könyvek a Magyar nemzeti múzeum könyvtárában.  Turul 1902, s. 10­22.
VARJÚ, E.:  A nagyszombati „ Szent Scapulare“ társulat albuma.  Turul, 20, 1902, s. 125­128.
VÍTEK, P.: Dejiny Partizánakej Ľupče. Obec Partizánska Ľupča 2002. 131 s.
VÍTEK, P.: Liptovská Štiavnica. Obec Liptovská Štiavnica 1998. 128 s.
VÍTEK, P.: Lisková. Obec Lisková 2002. 178 s.
VÍTEK, P.: Ludrová. Obec Ludrová 2001.
VLASTIVEDNÝ  slovník obcí na Slovensku I­III. Bratislava, SAV 1977­1978.
VÖRÖS, K.: Zme vyvracajú.skáll Miklósudvari titkár élete és pályafutása. In: Levéltári közlemények, 41­45,
1974, s. 615­632.
ŽILÁK, J.: Ján Francisci­Rimavský. Genealógia rodu. Martin, SGHS 2000. 43 s.

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

TOPlist